Jipsingboertange

Jipsingboertange in de krant

Jipsingboertange in de media

Iets of iemand van Jipsingboertange stond in het nieuws.

Korte berichten uit diverse bronnen.

Nieuwsblad van het Noorden 27-06-1992

Uitnodiging! Om een laatste blik te werpen in onze school en herinneringen op te halen met oude klasgenoten en oud-leraren i.v.m. sluiting v.h. schoolgebouw.
Verder een foto-expositie en oude films. U bent van harte welkom op woensdag 1 juli 1992 aanv. 7 uur. Pers. en ouderraad OBS De Iemekörf, Jipsingboertangerweg 128, Jipsingboertange.

- - - - - - - - - - - - -

Nieuwsblad van het Noorden 02-05-1988

Jongetje in zand gestikt

JIPSINGBOERTANGE - De vierjarige Stoffer Timmer uit Jipsingboertange (gemeente Vlagtwedde) is gistermiddag door verstikking om het leven gekomen. Het slachtoffertje had 's morgens met zijn broertje een hol gegraven in een zandberg aan de G. Buwaldaweg. 's Middags werd een zoekactie op touw gezet omdat de kleuter zoek was. Hij werd bedolven onder het zand gevonden.

- - - - - - - - - - - - -

Nieuwsblad van het Noorden 06-05-1978

Veenbrandje bij camping stelt niet zoveel voor

Achter de camping de Iembarg in Jipsingboertange hebben kampeerders en buurtbewoners gistermiddag omstreeks 12 uur een beginnend veenbrandje gedoofd. De brandweer van Vlagtwedde hoefde zich slechts bezig te houden met nablussen. Een klein gedeelte is door het vuur verwoest. De politie vermoedt dat de droogte van de laatste dagen de oorzaak is van de brand.

- - - - - - - - - - - - -

Nieuwsblad van het Noorden 17-03-1972

Op de Jipsingboertangerweg in Jipsingboertange is gisteren de 68-jarige bromfietser J. Meems uit Mussel gedood toen hij plotseling linksaf wilde slaan. Hij werd op dat moment ingehaald door een personenauto, bestuurd door de heer J. T. uit Jipsingboertange. De man werd geschept en op slag gedood.

- - - - - - - - - - - - -

Nieuwsblad van het Noorden 21-01-1972

Hulp "beloond" met gebroken arm en vernielde auto

Het kan slecht lopen als je anderen een dienst wilt bewijzen merkte gisteren de automobilist P. H. K. uit Jipsingboertange. Zijn ellende begon met de val van de bromfietser W. de J. (57) uit Jipsingboertange, die op de gladde Zandtangerweg in MusseJ onderuit ging. De 17-jarige bromfietser W. L. uit Jipsinghuizen probeerde de gevallen man te ontwijken, maar die manoeuvre bracht ook hem op het wegdek. De automobilist nu probeerde op zijn beurt de twee mannen op de straat te ontwijken. Ook hij raakte in een slip, maar kwam tot stilstand tegen een boom. K. brak een arm, zijn auto werd een stuk schroot.

- - - - - - - - - - - - -

Nieuwsblad van het Noorden 24-10-1950

De eerste prijs van de Zuidlaarder paardenloterij, twee stamboekpaarden; werd gewonnen door de heer Bentum te Jipsingboertange, die het lot had gekocht op de Landbouwbeurs; de tweede prijs, een koe, viel ten deel aan de heer Meijer te Ubbena.

- - - - - - - - - - - - -

Provinciale Drentsche en Asser courant 24-06-1949

TER-APEL - Door de heer B. Schoenmaker te Jipsingboertange werd dezer dager een wild varken geschoten van plm. 200 pond.

- - - - - - - - - - - - -

Nederlandsche staatscourant 06-05-1949

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
INTREKKING RIJBEWIJZEN

De Minister van Verkeer en Waterstaat brengt ter kennis, dat aan de hieronder vermelde personen de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen is ontzegd gedurende een termijn als voor ieder hierbij is aangegeven:

Bergman, Jan, geboren 20 Februari 1907, brandstoffenhandelaar, wonende te Jipsingboertange, E 94, gemeente Vlagtwedde, ingevolge vonnis van de arrondissementsrechtbank te Assen van 25 Maart 1949, voor drie maanden, ingaande 11 April 1949;

- - - - - - - - - - - - -

Nieuwsblad van het Noorden 13-09-1948

Door de gezamenlijke jagers van Vlagtwedde werd een klopjacht gehouden in de bossen te Jipsingboertange.
Een wild varken van ± 150 pond werd geschoten. Bovendien werden nog twee wilde varkens waargenomen.

- - - - - - - - - - - - -

Nieuwsblad van het Noorden 01-09-1948

Diefstal te Sellingen

Terwijl de fam. G. Koers van Jipsingboertange naar de school- en volksfeesten te Jipsinghuizen waren, werd bij hen ingebroken en f 42,- aan geld, alle levensmiddelenkaarten en een horloge gestolen.

De politie met de speurhond van Bolkzijl uit Scheemda, heeft het terrein afgezocht, doch tot op heden zonder resultaat. Het onderzoek wordt voortgezet.

- - - - - - - - - - - - -

Nieuwsblad van het Noorden 28-04-1925

JIPSINGBOERTANGE, 27 April.
Door den scheper werd hier in het heideveld, ongeveer 500 meter van de o.1. school een vossenhol uitgegraven, en de moervos met drie jongen bemachtigd. De oude vos werd gedood, terwijl de jongen levend gevangen werden. De caféhouder van het waterschapshuis zal trachten ze groot te brengen.

- - - - - - - - - - - - -

De Noord-Ooster 28-02-1925

Kantongerecht Winschoten.
Veroordeeld: J. S. te Bellingwolde, J. G. te Den Ham, A. D. te Harpel en E. V. te Jipsingboertange, ieder tot f 3 b. of 3 d. h., allen wegens loopen op bezaaiden grond.

- - - - - - - - - - - - -

De Noord-Ooster 04-12-1924

JIPSINGHUIZEN, 2 Dec.
Met den grintweg van hier langs Jipsingboertange en Kopstukken vordert men in de laatste dagen flink. Gedurende het aardappelrooien ging het, tengevolge van gebrek aan arbeidskrachten, den slakkengang. De weg is nu gereed tot midden op Jipsingboertange, bij de zoogenaamde Iemberg. (Dit was een heuvelrij in het zandverstuivingsgebied waar weleer de iemkers of bijenhouders uit een deel der gem. Vlagtwedde hun bijenkorven plaatsten). Thans is deze zandige hoogte, die een deel der geschiedenis Van Westerwolde vertegenwoordigde, zelf historie geworden, daar ten behoeve van den grintweg het grootste deel is afgegraven. De aardebaan is langs de geheele Tange gereed, terwijl men met het gedeelte Jipsingboertange-Kopstukken-Zandtangersluis flink opschiet. Als de vorst nu maar niet vroeg invalt, kan nog een groot gedeelte voor den winter klaar komen, ofschoon aan het gedeelte langs Zand-Tange naar de Mussel nog niets is gebeurd.

- - - - - - - - - - - - -

De Noord-Ooster 25-11-1924

STADSKANAAL, 22 Nov.
De heer J. Mulder, koopman te Musselkanaal, heeft het boerenhuis met ongeveer 8 HA. land, afkomstig van A. de Lange te Jipsingboertange, onderhands verkocht en wel : aan S. de Roo aldaar het huis met 3 HA. land en aan R. Knol aldaar 5 HA. land.
Koopprijs geheim.

- - - - - - - - - - - - -

De Noord-Ooster 04-11-1924

SELLINGEN, 1 Nov.
Terwijl de alleenwonende E. Moorlag te Rijsdam j.1. Donderdagavond van huis was hebben ongewenschte gasten een bezoek aan zijn woning gebracht. Bij zijn thuiskomst bleek hem, dat een bedrag van ongeveer f 6 werd vermist.
Het mocht de politie alhier gelukken reeds den volgenden dag als vermoedelijke daders aan te houden E. D. en H. T. van Jipsingboertange.
Beiden hebben reeds bekend den diefstal te hebben gepleegd.

- - - - - - - - - - - - -

De Noord-Ooster 07-08-1924

JIPSINGHUIZEN, 5 Aug.
De verharde weg van hier naar Mussel schiet aardig op. De aardebaan is voor een groot deel klaar; zoowel van hier tot een eind de Tange op, als van het Westerwoldsch kanaal tot vrijwel ... op Jipsingboertange is de aardebaan en berm reeds weer begaanbaar.
Aan het deel tusschen Mussel en het Westerwoldsch kanaal is echter nog niets gebeurd. Het is te hopen, dat men spoedig met de grintlaag begint, opdat de aardebaan door verstuiving (als er weer een droge periode intreedt) niet weer onklaar wordt en wij 1 Jan. 1925 kunnen zeggen: De grintweg over Jipsingboertange is klaar.

- - - - - - - - - - - - -

De Noord-Ooster 22-07-1924

TERAPEL, 20 Juli.
De spoortrein is voor velen hier een uitkomst; ook de schooljeugd der omliggende gehuchten profiteert er reeds van.
Zoo maakten Vrijdag de kinderen der O.L.S. van Jipsingboertange (hoofd de heer Deelman) een reisje naar Rolde en Assen, per boerenwagens gingen ze naar het station Musselkanaal en toen per trein verder.
Dat de kinderen, die in hun woonplaats weinig zien, genoten en veel van zulk een reisje kunnen leeren, behoeft niet betwijfeld te worden. Jammer dat het haast den geheelen dag regende.

- - - - - - - - - - - - -

Nieuwsblad van het Noorden 19-03-1924

Jipsingboertange, 18 Maart hier is een Ev. vereeniging 'De Goede Herder' opgericht. Het bestuur is als volgt samengesteld, J. Timpener, voorzitter; W. Schoenmaker, secretaris; H. Schoenmaker, penningmeester en J. Ots en J. Haaijer algem. leden.

- - - - - - - - - - - - -

De Noord-Ooster 16-01-1923

Jipsingboertange.
Op Woensdag 24 Jan. a.s., des nam. 2 uur, in het hotel van H. SCHOT te Musselkanaal, zal, ten verzoeke van den heer G. H. TAPKEN te Horsten, publiek worden verkocht:
Een zoo goed als nieuwe Boerenbehuizing met Stookhok en ongeveer 7 H.A. Bouw- en Groenland, alles gunstig gelegen aan het vaarwater te Jipsingboertange.
Aanv.: Landerijen dadelijk, huis 1 Mei 1923.
3/4 gedeelte der koopsom kan tegen 5 % rente als le hyp. beleend blijven.
R. BUINING,
Notaris te Stadskanaal.

- - - - - - - - - - - - -

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 21-12-1921

Brand.
Te Jipsingboertange (Gron.) is het café van den heer S. de Roo afgebrand. Van den inboedel kon een goed deel worden gered. Alles was verzekerd.

- - - - - - - - - - - - -

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 18-01-1921

Hondsdolheid.
Volgens een bericht van de Veeartsenijkundige Hoogeschool te Utrecht was de te Jipsingboertange, gem. Vlachtwedde (Gr.) doodgeschoten hond lijdende aan hondsdolheid.
Alle honden, die door het dier gebeten zijn, zijn afgemaakt. De burgemeester heeft gelast, dat alle honden in de gemeente gemuilkorfd moeten zijn.
De heer G. Haijer te Jipsingboertange is ongeveer 14 dagen ook door den dollen hond gebeten en is thans naar Utrecht, om in het instituut van professor Spronck te worden opgenomen.

- - - - - - - - - - - - -

Nieuwsblad van het Noorden 09-08-1919

Verkoop Jipsingboertange.
Op Donderdag 21 Aug. des nam. 2 uur, in het Café van den heer SCHOT te Musselkanaal, zal ten verzoeke van den beer G. H. TAPKEN te Jipsingboertange publ. ten verkoop worden aangeboden:
Een zoo goed als nieuwe Boerenbehuizing, Schuur en Stookhok, met daarbij behoorende landerijen, groot 7 Hectare, aan weg en kanaal, gelegen te Jipsingboertange, direct achter de Kopstukken.
Te aanvaarden na de vrucht in dit jaar. Huis 1 Mei 1920.
Betaling 1 Mei 1920.
T. WIEMANN, Vennootschap "Het Makelaarskantoor" Ter Apel.

- - - - - - - - - - - - -

Algemeen Handelsblad 21-05-1919

Branden.
Te Jipsingboertange, gemeente Vlachtwedde, is de boerderij van Potze afgebrand. Niets gered.

- - - - - - - - - - - - -

Algemeen Handelsblad 08-04-1919

Brand.
Te Jipsingboertange, gem. Vlachtwedde, is afgebrand het boederijtje van J. Timpener; twee koeien verbrandden mede .

- - - - - - - - - - - - -

Nederlandsche staatscourant 06-03-1919

Bericht.
Met dit nummer worden verzonden afdrukken van de akten betreffende de Vereeningen:
No. 365. Landbouwvereeniging Jipsingboertange, gevestigd te Jipsingboertange, gemeente Vlagtwedde.

- - - - - - - - - - - - -

Nieuwe Veendammer courant 25-08-1917

Sellingen, 22 Aug.
In den laatsten tijd schijnt men voornamelijk in thee te smokkelen, niettegenstaande de voorraad naar men hoort niet groot meer is. Voor ongeveer 10 dagen deden de hulpkommiezen een belangrijke aanhouding, eenige dagen later betrapte de rijksveldwachter Heiting een vijftal smokkelaars bij het vervoeren van een groote partij thee en zeep, terwijl dezer dagen de kommiezen en hulpkommiezen op de Jipsingboertange in een veenput vonden 7 groote balen thee en 7 zakken met zeep.

- - - - - - - - - - - - -

Nieuwe Veendammer courant 05-09-1913

Gemeenteraad van Vlachtwedde.

Vergadering van Dinsdag 2 September 1913, des namiddags 2 uur.

i. Als voren van de commissie ter bevordering van het leggen van een grintweg over Jipsingboertange, om eene bijdrage in de kosten.

- - - - - - - - - - - - -

Nieuwsblad van het Noorden 16-06-1913

ONSTWEDDERMUSSEL, 14 Juni. Hedennam. had alhier een belangrijke vergadering plaats in het café van den heer J. Schepers.
Het doel was een waterschap op te richten, bevattende de gronden, liggende in het Jipsingboerenmusselveld en het Weenerveld. Deze gronden, die zeer vruchtbaar zijn, wil men dan door een wijk in verbinding stellen met het te graven Mussel A-kanaal (Westerwolde). 28 ingelanden waren ter vergadering aanwezig. Met algemeene stemmen werd tot oprichting van een waterschap besloten. Tot leden van het bestuur werden verkozen de heeren: J. Hommes Wzn. te Zuidbroek, J. E Smid te Winschoten, J. ter Wisch te Ter Apel, H. Blok te Jipsingboertange en R. Wijbelingh te Weende. Deze heeren zullen de bestuursfunctiën onderling verdeelen.

- - - - - - - - - - - - -

Nieuwe Veendammer courant 31-01-1913

Gemeenteraad van Vlachtwedde.

Vergadering van Dinsdag 28 Januari 1913, des namiddags 2 uur.

f. Verzoek van W. Schoenmaker e. a. te Jipsingboertange, om met het oog op het groot aantal van daar schoolgaande kinderen en de vaak slechte wegen, aldaar een school te willen stichten;

- - - - - - - - - - - - -

Nieuwe Veendammer courant 21-05-1912

Sellingen, 17 Mei.
Eenige personen hadden gisteren het geluk op de Jipsingboertange een oude vos met twee jongen te bemachtigen. Voor jagers en kippenhouders is dit zeer zeker een groote geruststelling.


Artikelen

Club zonder poespas 7 december 2009

Jipsingboertanger Dubbelconcert 4 november 2009

Nieuw zitbankje 28 november 2007

Boer Wortelboer blijft groot dankzij ruilhandel 25 augustus 2007

Strijdbijl is begraven in beroemde café Iembarg 23 augustus 2007

Johannes Tolhuis stamvader van jubilerend JVV 30 augustus 2006

Hobby's familie De Roo 'oet poelegrap en oardeghaid' 28 februari 2000

Voetballende collies klaar voor WK-show 11 juni 1998

Geld van mensen zonder werk ging op aan drank 5 december 1986

School Jipsingboertange 14 augustus 1986

Onze school - De Iemekörf 19 oktober 1985

Woonhol in het bos 1 juni 1982

Jipsingbourtange nog niet in zorg over NAM-proefboring 5 juni 1975

De vraag is: Wat doet dit dit kabinet? 11 maart 1971

Westerwolders tegen de militaire plannen 18 februari 1971

Auto rijdt op vier lopende vrouwen in 19 december 1970

Vlagtwedde loopt (rustig) te hoop tegen plan-Kikkert 13 oktober 1969

Echtpaar op bromfiets gedood in Musselkanaal 28 januari 1966

Kuiken- en varkensmesterij op z'n Amerikaans 26 maart 1965

NAM gaat boren bij Vlagtwedde 3 juni 1954

Ongeluk bij trouwpartij 27 januari 1954

De gemeente Vlagtwedde groeide (te) snel 4 juli 1952

Schoo junioreskampioen van Groningen 26 januari 1950

Uit het Oude Westerwolde 24 december 1943

Ontginnings-Maatschappij 'De Vereenigde Groninger Gemeenten' 26 oktober 1934

N.V. Ontginnings-Mij. 'De Verenigde Groninger Gemeenten' 30 november 1932

Verkooop grond te Jipsingboertange 20 oktober 1925

Straatweg Mussel-Jipsinghuizen feestelijk ingewijd 25 juni 1925

Publieke verkoping 15 januari 1919

Van de grens 28 december 1916

Korte berichten uit diverse bronnen
© jipsingboertange.nl - sitemap - disclaimer