Jipsingboertange

Jipsingboertange in de krant

Jipsingboertange in de media

Iets of iemand van Jipsingboertange stond in het nieuws.

Nieuwsblad van het Noorden 30-11-1932

N.V. Ontginnings-Mij. 'De Verenigde Groninger Gemeenten'

De jaarvergadering te Groningen.

In een jaar f 1.094.759,84 aan arbeidsloonen.

Gisteren (Dinsdag) werd te dezer stede in het restaurant 'Fiche' de jaarlijksche vergadering gehouden onder presidium van den heer J. Buiskool, inspecteur voor werkverschaffing en steunverleening. De vergadering was druk bezocht.

Bij de opening wees de voorzitter er op dat de econ. omstandigheden zoowel hier te lande als elders, buitengewoon slecht zijn.
Zoolans de regeeringen niet wijs worden en de politiek van nu en van tegen elkaar vervangen door een politiek waarbij de volken zullen samenwerken, zal het in de wereld slecht gaan en het economische leven zich niet kunnen herstellen.

Uit de mededeelingen bleek dat in het afgeloopen boekjaar weder vijf gemeenten tot de vennootschap zijn toegetreden, waardoor nu nog zeven gemeenten daar buiten staan. Het zijn Noordbroek, Oldehove, Usquert, Kloosterburen, Warffum, Uithuizermeeden en Adorp.

Aangekocht werden de navolgende oppervlakten woesten grond:
te Jipsinghuizen 0.29.00 H.A..
te Tolberter Petten 10.82.P8 H.A..
Laudermarke 105.44.85 HA..
Rhederveld 37.00.31 H.A..
Zevenhuizen 20.30.40 H.A.,
en Zuidveld 7.56.64 H.A., samen 181.32.64 H.A.

Goedkeuring werd o.a. gevraagd en verkregen op den aankoop van de navolgende perceelen: het terrein van Zuidveld voor f 996,51 en te Zevenhuizen voor f 2.210,10.

Voorts werd medegedeeld dat onder goedkeuring van de regeering in Westerwolde een huis is aangekocht voor den secretaris-ontvanger en diens uitgebreide administratie voor den prijs van f 5.181.
De vergadering keurde dit goed.

Tenslotte werd nog goedkeuring gevraagd en verkregen op een bestuursvoorstel om aan den heer B. Trenning te Laude voor f 500 per H.A. te verkoopen een oppervlakte van 24 H.A. ontgonnen grond.

De afgevaardigden van de gemeenten Groningen en Hoogezand meenden zich tegen de verkoop te moeten verzetten, doch het bestuur was van meening dat verkoop noodig is, wijl elk perspectief ontbreekt.

Inzake reeds gereed gebrachte en verhuurde gronden werd medegedeeld, dat te Jipsinghuizen de huur werd teruggebracht tot f 20.
Te Laudermarke werden gereed gebrachte gronden verhuurd tegen huurprijzen van f 100 en van f 75 per H.A.

Het bestuur wees er meermalen op dat het aanbeveling verdient dat werkloozen worden te werk gesteld op de in eigen beheer verzorgde landerijen in exploitatie. Maar tot nu toe werd in die richting geen resultaat verkregen.

Goedgevonden werd, dat uit noodzaak, achter Bourtange, aan de Duitsche grens, 100 H.A. woeste grond a f 100 per H.A. wordt aangekocht, terwijl eveneens het bestuur machtiging werd verleend te Sellingerbeetse voor den zelfden prijs nog circa 1000 H.A. aan te koopen.

Aan de vennootschap is een rijksleening ad f 650.000 verstrekt. Besloten werd daarvan hypotheekrecht aan het Rijk af te geven.

Bij de bestuursverkiezing werden de heeren H. Hazenberg te Oldekerk, J. R. Stuut te N. Pekela en H. J. Zijlema te Zuurdijk (Leens) en J. W. E. Rooda te Zuidbroek herbenoemd.

De bezittingen.

Het jaarverslag gaf geen aanleiding tot bespreking.
Uit dat verslag bleek, dat het totaal-bezit der N.V. aan het einde van het boekjaar bestond uit totaal 1370 H.A. 83 A. en 43 c.Are.
De terreinen zijn als volgt gelegen:
Jipsingboertange 204.28.55 H.A., Jipsinghuizen 235.17.62 H.A., Laudermarke 253.67.25 H.A., Rhederveld 445.85.03 H.A., samen in Westerwolde 1138.98.45 H.A.
Gron. Opende 7.58 34 H.A., Zuidveld 7.56.00 H.A., Tolberter Petten 196.00.24 H.A., Zevenhuizen 20.20.40 H.A., totaal 1370.83.43 H.A.

Met inbegrip van verhuurde boerderijen heeft de vennootschap de beschikking over: 8 boerderijen, 1 landbouwschuur en 40 barakken, waarvan 37 dienen voor het huisvesten van te werk gestelden.

Ten blijke dat de crisis ook het laatste jaar erg was en zeer in omvang toenam diene, dat aan loon werd uitbetaald in het boekjaar 1929-'3O totaal f 170.370,99, in 1930-'3l totaal f 440.330,85 en in 1931-32 f 1.094.759,84.

De ontginning van de gronden in het Weenderveld kwam geheel gereed;
de bebossching van voor cultuur minder geschikte gronden in Jipsingboertange wordt ter hand genomen.

In Westerwolde bezit de vennootschap nog 385.17.03 H.A. woesten grond.

Over het afgeloopen boekjaar werd een verlies geleden van f 16.569.55. Het bestuur bleek voornemens te zijn aan de regeering te vragen, dit verlies te willen dekken.

Het beheer aan één delegatie.

Vervolgens werd de voorgestelde statutenwijziging, zonder gebleken tegenstand, goedgekeurd.
De vennootschap handhaaft nu niet meer haar drie exploitatie-afdeelingen, doch laat alles beheeren uit een delegatie uit het bestuur, gevormd door de heeren J. R. Stuut, J. W. E. Rooda en J. Kok, met den heer Buiskool als voorzitter.
Wekelijks zal men de velden bezoeken en daarna besluiten wat er gebeuren moet.

Een veranderde werkwijze voor het aanstellen van 'voorwerkers' is vastgesteld.

Bij de rondvraag werd het betreurd dat enkele gemeenten nieuw gevestigde werkloozen direct te werk stellen en andere de menschen laten wachten.
De rijksinspecteur nam op zich in een circulaire op een goede regeling bij de gemeenten aan te dringen.


Artikelen

Club zonder poespas 7 december 2009

Jipsingboertanger Dubbelconcert 4 november 2009

Nieuw zitbankje 28 november 2007

Boer Wortelboer blijft groot dankzij ruilhandel 25 augustus 2007

Strijdbijl is begraven in beroemde café Iembarg 23 augustus 2007

Johannes Tolhuis stamvader van jubilerend JVV 30 augustus 2006

Hobby's familie De Roo 'oet poelegrap en oardeghaid' 28 februari 2000

Voetballende collies klaar voor WK-show 11 juni 1998

Geld van mensen zonder werk ging op aan drank 5 december 1986

School Jipsingboertange 14 augustus 1986

Onze school - De Iemekörf 19 oktober 1985

Woonhol in het bos 1 juni 1982

Jipsingbourtange nog niet in zorg over NAM-proefboring 5 juni 1975

De vraag is: Wat doet dit dit kabinet? 11 maart 1971

Westerwolders tegen de militaire plannen 18 februari 1971

Auto rijdt op vier lopende vrouwen in 19 december 1970

Vlagtwedde loopt (rustig) te hoop tegen plan-Kikkert 13 oktober 1969

Echtpaar op bromfiets gedood in Musselkanaal 28 januari 1966

Kuiken- en varkensmesterij op z'n Amerikaans 26 maart 1965

NAM gaat boren bij Vlagtwedde 3 juni 1954

Ongeluk bij trouwpartij 27 januari 1954

De gemeente Vlagtwedde groeide (te) snel 4 juli 1952

Schoo junioreskampioen van Groningen 26 januari 1950

Uit het Oude Westerwolde 24 december 1943

Ontginnings-Maatschappij 'De Vereenigde Groninger Gemeenten' 26 oktober 1934

N.V. Ontginnings-Mij. 'De Verenigde Groninger Gemeenten' 30 november 1932

Verkooop grond te Jipsingboertange 20 oktober 1925

Straatweg Mussel-Jipsinghuizen feestelijk ingewijd 25 juni 1925

Publieke verkoping 15 januari 1919

Van de grens 28 december 1916

Korte berichten uit diverse bronnen
© jipsingboertange.nl - sitemap - disclaimer