Jipsingboertange

Jipsingboertange in de krant

Jipsingboertange in de media

Iets of iemand van Jipsingboertange stond in het nieuws.

Nieuwsblad van het Noorden 26-10-1934

Ontginnings-Maatschappij 'De Vereenigde Groninger Gemeenten'

Verschenen is het negende jaarverslag met balans en verlies- en winstrekening, loopende van 1 Mei 1933 tot 1 Mei 1934, waaraan het volgende wordt ontleend:

In het afgeloopen boekjaar trad de gemeente Noordbroek met een aandeelenkapitaal van f 3.000 tot de N.V. toe, waardoor het aantal toegetreden gemeenten tot 51 is gestegen en het geplaatste aandeelenkapitaal f 287.000 bedraagt.

Aangezien in dit boekjaar geen verkoop van grond plaats vond, terwijl een belangrijke oppervlakte woeste grond werd aangekocht en ook belangrijke bedragen voor bijkomende kosten bij de ontginning van woeste grond betaald moesten worden, was de N.V. genoodzaakt meer geld te leenen.
Het Rijk verstrekte een bedrag van f 200.000 tegen een rente van 4½ pct. 's jaars, waardoor de totale schuld van de N.V. aan het Rijk tot f 950.000 is gestegen.

De verlies- en winstrekening van de exploitatie ziet er aanmerkelijk gunstiger uit dan de vorige. Toen een verlies van f 59.294,01 nu een winst van f 12.780,54.
Dit is vooral te danken aan de gewijzigde crisismaatregelen ten opzichte van den landbouw, lagere kunstmestprijzen en een overvloedige oogst.

De omslag interest van bijna 4 pct. over den kostprijs van den in cultuur gebrachten grond, welke ten laste der winst- en verliesrekening der N.V. geboekt wordt, en de eveneens op deze rekening gebrachte hoogere waterschapslasten, doen het voordeelig saldo van de exploitatie belangrijk verminderen.

Een belangrijke oppervlakte woeste grond kwam dit jaar in het bezit der N.V. Zoo werd te Sellingerbeetee 285.75.76 H.A. van het plm. 800 H.A. groote complex aangekocht en te Pallert 83.82,43 H.A. van de plm. 90 H.A. groote oppervlakte woeste grond.
Het totaal grondbezit van de N.V. was per 1 Juni 1933 1356.14.25 H.A.
Het vermeerderde door aankoop met 369.58,19 H.A. en bedraagt thans 1.725.72,44 H.A.
Verkoopen hadden er niet plaats.

Vier boerderijen te Jipsingboertange, groot plm. 122 H.A. en het perceel Zuidveld zijn bij het verschijnen van het boekjaar verkocht.
Deze gronden zijn gelegen te Jipsingboertange, Jipsinghuizen, Tolberter Petten, Groninger Opende, Laudermarke, Zuidveld, Rhederveld, Zevenhuizen, Sellingerbeetse en te Pallert.
Hiervan is 590.39.08 H.A nog niet ontgonnen.

In het bezit van de N.V. zijn:
5 boerderijen te Jipsingboertange,
3 id. te Jipsinghuizen,
1 id. te Rhederveld,
2 houten loodsen te Rhederveld,
1 landbouwschuur te Jipsinghuizen,
39 barakken.

Verhuurd bleef te Jipsingboertange 106.94.98 H.A. De boerderij Eerkens en te Laudermarke het geheele complex, behoudens 3 H.A. onontgonnen grond, werden in eigen exploitatie genomen.

Doordat de N.V. vooral in het laatste deel van het boekjaar niet meer de beschikking had over voldoende woeste gronden alleen te Rhederveld konden nog een tamelijk aantal geplaatst worden — was de toeloop van tewerkgestelden niet zoo groot als voorafgaande jaren.
Het uitbetaalde loon liep dan ook terug van f 947.789,94 over 1932-1933 tot f 922.652,02 in 1933-1934.

De Ned. Heide Mij. bleef, zoowel in de Tolberter Petten als in Westerwolde, belast met de uitvoering. Massaal verzet van de zijde van de tewerkgestelden kwam niet voor.

In het verslag worden van ieder bovengenoemde complexen de resultaten der werkzaamheden ca. afzonderlijk genoemd.
Ten opzichte van Tolberter Petten staat in dit verslag, dat dit complex, dat voor een viertal jaren nog bestond uit diepe veenputten en moeras, in prachtig grasland is herschapen.
Honderden koeien en schapen graasden er dezen zomer, terwijl onder meer nog een oppervlakte gras op stam kon worden verkocht.

Het maximum aantal arbeiders was werkzaam in de tweede helft April en bedroeg toen tusschen 2100 en 2200.

De gemiddelde uurloonen bedroegen in het eerste halfjaar van 1934 ongeveer 24 cent.
Het aantal werkuren varieerde van 33,25 tot 50 per week.

De balans sluit met f 1.371.400,64.

De winst- en verliesrekening vermeldt dat een nadeelig saldo opleverden Jipsingboertange f 1.349,15;
Laudermarke f 1.842,01 en Tolberter Petten f 2.616,69

Een voordeelig saldo evenwel Jipsinghuizen f 12.881,48 en Rhederveld f 5.531,58. Hierdoor bedroeg het batig saldo van het geheel f 12.780,54.

De 'Eigen Exploitatie' omvatte in 1933 303.68 H.A., tegen 209.18 H.A. in het voorafgaande jaar.

Het winstsaldo bedroeg f 4.1160,20, komende op f 135,53 per H.A.
Van deze winst komt ten gunste van de exploitatie van Jipsinghuizen (186,68 H.A.) f 25.302,24;
van die te Rhederveld (74 H.A.) f 10.029,82 en van die te Jipsinghuizen (43 H.A.) f 5.828,14.


Artikelen

Club zonder poespas 7 december 2009

Jipsingboertanger Dubbelconcert 4 november 2009

Nieuw zitbankje 28 november 2007

Boer Wortelboer blijft groot dankzij ruilhandel 25 augustus 2007

Strijdbijl is begraven in beroemde café Iembarg 23 augustus 2007

Johannes Tolhuis stamvader van jubilerend JVV 30 augustus 2006

Hobby's familie De Roo 'oet poelegrap en oardeghaid' 28 februari 2000

Voetballende collies klaar voor WK-show 11 juni 1998

Geld van mensen zonder werk ging op aan drank 5 december 1986

School Jipsingboertange 14 augustus 1986

Onze school - De Iemekörf 19 oktober 1985

Woonhol in het bos 1 juni 1982

Jipsingbourtange nog niet in zorg over NAM-proefboring 5 juni 1975

De vraag is: Wat doet dit dit kabinet? 11 maart 1971

Westerwolders tegen de militaire plannen 18 februari 1971

Auto rijdt op vier lopende vrouwen in 19 december 1970

Vlagtwedde loopt (rustig) te hoop tegen plan-Kikkert 13 oktober 1969

Echtpaar op bromfiets gedood in Musselkanaal 28 januari 1966

Kuiken- en varkensmesterij op z'n Amerikaans 26 maart 1965

NAM gaat boren bij Vlagtwedde 3 juni 1954

Ongeluk bij trouwpartij 27 januari 1954

De gemeente Vlagtwedde groeide (te) snel 4 juli 1952

Schoo junioreskampioen van Groningen 26 januari 1950

Uit het Oude Westerwolde 24 december 1943

Ontginnings-Maatschappij 'De Vereenigde Groninger Gemeenten' 26 oktober 1934

N.V. Ontginnings-Mij. 'De Verenigde Groninger Gemeenten' 30 november 1932

Verkooop grond te Jipsingboertange 20 oktober 1925

Straatweg Mussel-Jipsinghuizen feestelijk ingewijd 25 juni 1925

Publieke verkoping 15 januari 1919

Van de grens 28 december 1916

Korte berichten uit diverse bronnen
© jipsingboertange.nl - sitemap - disclaimer