Jipsingboertange

Jipsingboertange in de krant

Jipsingboertange in de media

Iets of iemand van Jipsingboertange stond in het nieuws.

Drentsch dagblad 24-12-1943

Uit het Oude Westerwolde

Een ex-dominee, die zijn stempel drukte op het oude landschap.

Nog als de dag van gisteren herinneren wij ons de mededeeling dat tot burgemeester van Vlagtwedde werd benoemd de heer Jan Buiskool, voordien predikant der Ned. Herv. Gemeente te Ried en Boer in Friesland.

Ingevolge dit Besluit zou dus optreden als hoofd eener zich ontwikkelende gemeente als opvolger van den heer Fledderus Boelken, een Dienaar des Woords.

Jan Buiskool was voor vrijwel alle vlagtweddenaren een onbekende, maar één Westerwoldinger was er, die mij indertijd toevoegde: "Ik ben blij, dat Vlagtwedde een goeden burgemeester krijgt".
Deze woorden waren afkomstig van nu wijlen den heer Harm Kraai, secretaris van het Waterschap 'Westerwolde' te Winschoten.

En Harm Kraai bleek een juisten kijk te hebben gehad op de komende gebeurtenissen.
De heer Buiskool is inderdaad een goede burgemeester geweest voor zijn ressort van een ontluikend Westerwolde.

Nieuwe tijden, andere omstandigheden, gaan nu eenmaal gepaard met intense wijzigingen en structueele veranderingen.
Aan den gezichtseinder van mogelijkheden verschijnen figuren, wier streven niet altijd parallel gaat met tot daartoe heerschende begrippen, doch het zijn juist deze persoonlijkheden, die voorgoed hun stempel drukken op hetgeen wat komende is.

In dien geest hebben wij later leeren waardeeren de figuur van Jan Buiskool, na zijn voorgangers 'the coming man', die met forsche gebaren opzij schoof, datgene wat in het nieuwe Westerwolde niet meer op zijn plaats was, doch tegelijkertijd, reeds onder zijn burgemeesterschap, de groote lijnen uitstippelde, die moesten voeren naar een frissche, jongere, temperamentvolle toekomst van het oude landschap.

Als de heer Buiskool zegt: "Zelf beminnaar van de natuur, gaat het mij meermalen aan het hart, als weer een stukje natuurschoon moet worden opgeofferd, en ik begrijp het zoo goed, dat meerderen het oogenblik niet hebben gezegend, toen ik als Rijksinspecteur der werkverschaffing den minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw voorstelde ter bestrijding der werkloosheid eenige complexen woesten grond in de gemeente Vlagtwedde aan te koopen en te ontginnen", dan begrijpen we hem volkomen.

Westerwolde. het oude maagdelijke gebied van voorheen, had in den nacht der tijden liggen dommelen in een dolce far niente van eigen genoegliikheid.
Het was een ideaal oord van bosch en heide, onberoerd, in groote trekken, door den modernen tijdgeest, doch de klop op de deur van den nieuwen tijd moest komen.

En zij is gekomen. Dit geschiedde in het iaar 1923. En sedertdien is, tengevolge van de toen steeds voortdurende werkloosheid in de provincie Groningen, Westerwolde het oord geworden waar duizenden werkloozen uit bijna alle gemeenten des Maandags samenstroomden om bij de ontginning der groote complexen woesten grond, aangekocht door de Ontginning Mij. 'De Vereenigde Groninger Gemeenten' een eerliik stuk brood te verdienen.

Deze vereeniging is haar werk in het klein begonnen, doch zij heeft met het voortschrijden van den tijd het beeld van Westerwolde geheel gewijzigd.
Indertijd hadden mannen, begaafd met een flinke dosis energie en met voldoende wilskracht de ontsluiting van Westerwolde ter hand genomen.

Doch, noch de kanalisatie, het werk van B. L. Tijdens, noch de aanleg van de tram, waartoe de eminente, nu wijlen dr. Bos, zooveel heeft bijgedragen, hebben aan hun opzet kunnen beantwoorden.
Door het initiatief ziin wel pioniers naar het oude landschap getrokken, maar hier stuitten zij op zooveel moeilijkheden dat de één na den ander strijdensmoe het bijltje er bij neerlegde en al diegenen vormden zoo vaak een afschrikwekkend voorbeeld.

Door duistere tijden naar het licht.

Een merkwaardig feit zal het blijven, dat juist in dezen tijd van neergang in het economisch leven het fundament werd gelegd voor een nieuwe — en laat ons wenschen — hoopvolle toekomst voor Westerwolde.

De gemeenten, geplaagd door een ongekende werkloosheid, sloegen hun tenten op in Westerwolde en steeds grooter werd het aantal tewerkgestelden, dat in het oude landschap werd ondergebracht.

Dank zij het initiatief van den heer Buiskool werd zoo het eene woeste terrein na het andere in exploitatie gebracht.
De ontsluiting van Westerwolde werd dientengevolge zijn levenstaak. Het Weenderveld, de ontginningen van Jipsingboertange, het Rhederveld, het land over den Dijk, Laudermarke, het Zuidveld en het Zevenmeersveen leggen reeds thans in dit opzicht voldoende rekenschap af.

In deze nieuwe gebieden ligt geïnvesteerd een ontzaglijk kapitaal, dat, zal eenmaal de dageraad van een algeheele economische opleving gloren, Westerwolde zal doen treden in de rij der streken van ons vaderland, waarvan een roep uitgaat dat zij behooren tot de meest bloeiende.

Logischerwijs bracht de ontginning van al deze terreinen mede een voorziening van goede verbindingswegen, zoowel te land als te water. En ook hiervoor is gezorgd. Uit de verte hebben we kunnen gade slaan deze tijden van moeilijken strijd en harden arbeid.
Menigmaal was het een tijd vol rumoer en lazen we berichten uit 'de Hel van Jipsinghuizen'.
Dan bleek, dat vaak kleinzielig gekonkel poogde bij de massa verkeerde begrippen te doen postvatten.
Doch gelukkig heeft alles zich ten goede gekeerd en vermochten zij, die slechts belust waren op eigen voordeeltjes, geen vat te krijgen op 't groote geheel.

Latere jaren brachten de noodige rust om het groote werk te vervoleindigen, zonder dat dit gepaard behoefde te gaan met het gekrakeel van sommige elementen.

De dageraad van een schoone toekomst voor Westerwolde gloort.
Moge de bevolking — de oude en de jongere — binnen niet al te langen tijd profiteeren van datgene wat onder barensweeën aan een mooi verleden is ontworsteld.

H. Br.


Artikelen

Club zonder poespas 7 december 2009

Jipsingboertanger Dubbelconcert 4 november 2009

Nieuw zitbankje 28 november 2007

Boer Wortelboer blijft groot dankzij ruilhandel 25 augustus 2007

Strijdbijl is begraven in beroemde café Iembarg 23 augustus 2007

Johannes Tolhuis stamvader van jubilerend JVV 30 augustus 2006

Hobby's familie De Roo 'oet poelegrap en oardeghaid' 28 februari 2000

Voetballende collies klaar voor WK-show 11 juni 1998

Geld van mensen zonder werk ging op aan drank 5 december 1986

School Jipsingboertange 14 augustus 1986

Onze school - De Iemekörf 19 oktober 1985

Woonhol in het bos 1 juni 1982

Jipsingbourtange nog niet in zorg over NAM-proefboring 5 juni 1975

De vraag is: Wat doet dit dit kabinet? 11 maart 1971

Westerwolders tegen de militaire plannen 18 februari 1971

Auto rijdt op vier lopende vrouwen in 19 december 1970

Vlagtwedde loopt (rustig) te hoop tegen plan-Kikkert 13 oktober 1969

Echtpaar op bromfiets gedood in Musselkanaal 28 januari 1966

Kuiken- en varkensmesterij op z'n Amerikaans 26 maart 1965

NAM gaat boren bij Vlagtwedde 3 juni 1954

Ongeluk bij trouwpartij 27 januari 1954

De gemeente Vlagtwedde groeide (te) snel 4 juli 1952

Schoo junioreskampioen van Groningen 26 januari 1950

Uit het Oude Westerwolde 24 december 1943

Ontginnings-Maatschappij 'De Vereenigde Groninger Gemeenten' 26 oktober 1934

N.V. Ontginnings-Mij. 'De Verenigde Groninger Gemeenten' 30 november 1932

Verkooop grond te Jipsingboertange 20 oktober 1925

Straatweg Mussel-Jipsinghuizen feestelijk ingewijd 25 juni 1925

Publieke verkoping 15 januari 1919

Van de grens 28 december 1916

Korte berichten uit diverse bronnen
© jipsingboertange.nl - sitemap - disclaimer