Jipsingboertange

Jipsingboertange in de krant

Jipsingboertange in de media

Iets of iemand van Jipsingboertange stond in het nieuws.

De Noord-Ooster 25-06-1925

Straatweg Mussel-Jipsinghuizen feestelijk ingewijd

JIPSINGBOERTANGE, 19 Juni.
Heden werd de straatweg Mussel—Jipsinghuizen feestelijk ingewijd. Reeds vroeg in den morgen zagen wij de kleinen in feestdos optrekken en hoorden wij ze de feestliederen ter eere van den nieuwen weg jubelen.
In 44 versierde wagens maakten de leerlingen der O. L. school te Mussel, der Chr. Nat. school te Zandtange en der O. L. school te Jipsingboertange een optocht langs den nieuwen weg. Drie muziekcorpsen maakten den optocht mee en brachten ons dorp in rep en roer. Langs den weg waren een 7-tal eerebogen geplaatst met toepasselijke opschriften, terwijl ook van menig huis onze driekleur wapperde. De scholen waren keurig versierd.

Bij het waterschapshuis alhier, werd halt gehouden. Verscheidene autoriteiten hadden zich daar verzameld. Nadat de kleinen er onthaald waren en de muziek een paar volksliederen had gespeeld, opende de heer J. Wijnholds, voorz. der feestcommissie, met 'n speech, waarin hij in 't kort de geschiedenis van de totstandkoming van den weg memoreerde en hulde bracht aan het gemeentebestuur van Vlachtwedde voor de krachtige hulp.

Daarna hield de burgemeester van Vlachtwedde een rede, waarin hij de opkomst van Jipsingboertange mededeelde. In 1898 was door een paar heeren uit Winschoten hier het eerste huis gebouwd met het doel deze streek te ontginnen. Van de Mussel af stonden toen nog slechts twéé huizen op de Kopstukken.
Langzamerhand kwam er in 't begin dezer eeuw een enkel huis bij. In 1920 werd hier voor 't eerst onderwijs gegeven. Een school was er niet. Het evangelisatielokaal werd welwillend afgestaan en voor school gebruikt. Het eerste hoofd was de heer Schierbeek, thans te Terapelkanaal. In April '22 kwam het nieuwe hoofd, de heer G. Jaxon Deelman. In '22 werd een eigen school gebouwd met twee lokalen. Twee leerkrachten geven nu les aan de pl.m. 50 kinderen.

In 1922 werd door de voorloopige commissie van het waterschap met kracht aangepakt om dezen weg te krijgen en thans na drie jaren kunnen wij dezen weg reeds inwijden. Z. Ed. brengt hulde aan den ijver van deze heeren, die door hun eendrachtig en krachtig handelen zoo spoedig hun doel bereikten. De weg heeft f 109.000 gekost. Hiervan betaalde het waterschap slechts f 15.000, terwijl Rijk, Provincie en de gemeenten Onstwedde en Vlachtwedde samen voor de rest zorgden.
Door werkloozen is deze weg gelegd. De burgemeester brengt een woord van dank aan deze arbeiders, die steeds vol ijver hun plicht vervuld hebben. Z. Ed. spreekt den wensch uit, dat de weg tot de welvaart van deze streek veel mag bijdragen en dat men steeds zoo eensgezind mag samenwerken als nu bij dit feest.
Een luid applaus volgde op deze rede.

Nu gingen de leerlingen elk naar hun eigen school, om daar het feest voort te zetten. Rijkelijk werden de kleinen onthaald. Een draaimolen was aanwezig. Verschillende spelletjes (maak dat ge den trein haalt stoeltjedansen en talhoutrapen enz.) werden uitgevoerd. Bij het afscheid kreeg ieder kind nog een mooi cadeautje mee.

Het was een feest zooals men hier nog nooit gevierd had en nog steeds hoorde men zingen :
"Jipsingboertange een bloeiende streek
Hoewel het eertijds 'n wildernis leek"
of :
"Onze vreugde is groot
Wij fietsen niet meer door de sloot
De Iemberg stuift ons niet weer vol".

In den avond werd het feest door de grooteren voortgezet, zoowel hier als te Mussel, waar de caféhouders met muziek en dans het publiek nog lang in de feeststemming hielden.


Artikelen

Club zonder poespas 7 december 2009

Jipsingboertanger Dubbelconcert 4 november 2009

Nieuw zitbankje 28 november 2007

Boer Wortelboer blijft groot dankzij ruilhandel 25 augustus 2007

Strijdbijl is begraven in beroemde café Iembarg 23 augustus 2007

Johannes Tolhuis stamvader van jubilerend JVV 30 augustus 2006

Hobby's familie De Roo 'oet poelegrap en oardeghaid' 28 februari 2000

Voetballende collies klaar voor WK-show 11 juni 1998

Geld van mensen zonder werk ging op aan drank 5 december 1986

School Jipsingboertange 14 augustus 1986

Onze school - De Iemekörf 19 oktober 1985

Woonhol in het bos 1 juni 1982

Jipsingbourtange nog niet in zorg over NAM-proefboring 5 juni 1975

De vraag is: Wat doet dit dit kabinet? 11 maart 1971

Westerwolders tegen de militaire plannen 18 februari 1971

Auto rijdt op vier lopende vrouwen in 19 december 1970

Vlagtwedde loopt (rustig) te hoop tegen plan-Kikkert 13 oktober 1969

Echtpaar op bromfiets gedood in Musselkanaal 28 januari 1966

Kuiken- en varkensmesterij op z'n Amerikaans 26 maart 1965

NAM gaat boren bij Vlagtwedde 3 juni 1954

Ongeluk bij trouwpartij 27 januari 1954

De gemeente Vlagtwedde groeide (te) snel 4 juli 1952

Schoo junioreskampioen van Groningen 26 januari 1950

Uit het Oude Westerwolde 24 december 1943

Ontginnings-Maatschappij 'De Vereenigde Groninger Gemeenten' 26 oktober 1934

N.V. Ontginnings-Mij. 'De Verenigde Groninger Gemeenten' 30 november 1932

Verkooop grond te Jipsingboertange 20 oktober 1925

Straatweg Mussel-Jipsinghuizen feestelijk ingewijd 25 juni 1925

Publieke verkoping 15 januari 1919

Van de grens 28 december 1916

Korte berichten uit diverse bronnen
© jipsingboertange.nl - sitemap - disclaimer